.. "122 1944 ." ( )

. " -3 1" ( )

. " " ( )

.. " " ( )

.. ". " ( )
1569-1696 1 // , 158 - ..
.. 1569-1696 1 // , 158 , 2002. 40 c.
( ): armiyapolshi1569-1696ch12002.pdf
<< 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 >

I
y##p
*

v.OKiTjv
;*
&
2


>^'<5> . -V:
if


' '-'
*

wraj
*.; .7V , ^>4/
:1 ^|;;:5: <:i

sWj 1 1
1 .
;٧ ^
\ \

.! .'> V -X : -3:
&\.
2 -Vjfr48
*

Ȼ
:><- *?

^; W sSs
/ '<&& >;V; ' <&&&* .STC&f&j Jiii > \/ /, >' ^ . . * *. V. V . /
;* '-'?:?' <1^
' * ?^.

V\M; *
-/ ' ><.<'' '
- ./ , ' ' '
^:^:
- ". \~. ' ;>: V-

#
1
-
- '-
1
:8
m
im '1:

/
v-r'vMv '

V


;.^:-
' '.
'
,
;:;4


J
&
:*
4

W

, 1600-1625 .
1: - 2: , /605 .
J: , , /605 4; 5:
V:
/ Ց
i i f v

*


'.'<
:
. '-
*
." ,v ; . >>*4,
.
... V. ,
I
8
/ >>
' jjk.*'
: . ..>;' V-:
ҹ?*-?*
. j
.^.-. <, &. > '.jptii ' a w
./, '^?2wk^jw ' *
^ X. *.
*/? * . ' - v
. '&.

** ^ ,
----------**
:'.?
>
'*:-t . <; v* :
SS

I *

*/. to

| ' v: j
.!*; ;=#

. . / ' . . \\' ;-- 4.' A.v-'r' '*

; . .--v
V.vr'^iV
%.
. . . Vr-y/# > * . * Vj,.y '^ V .
W'WZlfa&f
$

V
> "! - '> -.' 4 VA
"' V : 3 :. 9
v'-i
-*;*
?

߹
<SS
;.-
m

*&-.*?.)!
*''
*: -
' ''?* ,.?J-;'*z.'\.
i*>
'A-S
fi&jjA


;
0-^
?.. ^ * -
&;1 ! ^'-.
-' -'iSXiSXi
^ /;v;^
:
v*- <.:
: . .- ...
-1 :
'. v*';,
V: .
>' -,;
*
< '
?.
1
fe .

*

ebxZ

, vH \L -^.' '1 4lX '
-
mtw:
,^r
VPPv-^
pm&W:*>#.
vZjSA: ' .: ,, V
- v*/*Sv /. - vV. //' .
%:-
----------
mm
j&l
.
&- ^'
ٹ? swww*
J!
?VA:
;i4bft)h^>ri>Cv. v ili-i
i^;':
1
\
t
i J
V:'"<''V '.. .. ...J
I.
1- i

:":
. ......
^>1: ,; ~</
JP
vrSbtv '.' '. > ''
> 4jte_ , ^ ? i' v
v|r - . '
I .-

. /-
7: , 2: , 1600-1625 . 3, 4: , 1630- .
'**|(4?
gWfcta
XVII .
&

>
1: , 1640 . 2: , XVII .
2 0 0 0 0 0
3 12 2 3 5
, , 1685-1691 .
1: (1682-1702)
2:
7
IT
* ~
i
, **^^ '".;,Vj*V*^ *1(" I '*^A} '* ' * ''I*1" A*vfr. * A*V '*"
> {;'
' '-'i".'"'-' -.V.V;': '-Vv- 1
.' . -'-2'. ' I* ' ' J??V ' * .
; ' fro' . r;T ...... - ,#
/
- W
/
$05
/
V* -<7
/
/
'
1: ,
2: ///, 1621 .
3: - ] , - 4: , XVII .<< 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 >
 
 
2010 PiroChem. .