Пиротехническая химия
Главная Начинающим пиротехникам Статьи Добавить статью Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги в помощь
Военная история Изготовление и применение ВВ Пиротехника в военном деле Разное по пиротехнике Физика в пиротехнике Химия ВВ и составов
Новые книги
Яковлев Г.П. "122 мм самоходная пушка образца 1944 г." (Военное дело)

Суворов С. "Бронированная машина пехоты БМП -3 часть 1" (Военное дело)

Суарес Г. "Тактическое преимущество " (Военное дело)

Стодеревский И.Ю. "Автобиография записки офицера спецназа ГРУ " (Военное дело)

Соколов А.Н. "Альтернатива. Непостроенные корабли Российского императорского флота" (Военное дело)
Солдат. Выпуск 18.Средневековые армии. Британская униформа. Униформа армии Наполеона - Киселев В.И.
Киселев В.И. Солдат. Выпуск 18.Средневековые армии. Британская униформа. Униформа армии Наполеона — Солдат, 2000. — 43 c.
Скачать (прямая ссылка): 18soldatsrednevekoviearmii2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 21 22 23 24 25 26 < 27 >


Между тем. во Фракции Наполеон также издал приказ (14 мая 1802 года), определявший униформу посылаемых в колонии частей. Hx синие мундиры должны были иметь тот же покрой, что и «национальная униформа», но шить их следовало из более тонкой шерстяной материи с добавлением серых нитей. Части в Вест-Индии, Французской Гайане и Сенегале получали белые полотняные жилеты без рукавов, штаны-гамаши из парусины и холщовые куртки с синими воротниками и обшлагами. Части во французской Ост-Индин получали белые или желтые нанковые безрукавные жилеты и штаны-гамаши, а курток не имели. Синие мундиры в Ост-

Фуіилер, 1-й Колониальный батальон, 1807год. Все четыре Колониальных батальона имели серо-голубые мундиры с красной отделкой.

Индии полагались на три года службы, в остальных колониях - на шесть, а все остальное обмундирование давалось на один год. О головных уборах в приказе ничего не говорилось, поэтому некоторые части имели двууголки, другие -круглые «корсиканские» шляпы, остальные - кивера. На Иль-де-Франс (Мартинике) и Реюньоне кивера делали из синей материи, натягивая ее на бамбуковую основу.

(продолжение следует)

40
ГНІІ.Ї I H III* 11 KU I«.)«..>ll I M

•JI\MIII 11 111 Il HiniIO .Ml HIIIU ЛГМІ1ІІО.Ч МП Il I «>1111 Xilll I

Hll Fl H Л IIiIU I! I I < I < 41 ІНІО?І.> ХІЧІ.ІІІНМ ГІІ I'll ill! M ON «11! M -ЛН.>Г«МІ4»Ч .»141 M\ ИИН JjXl ItiHM Л> tlUIMIHI!«4fH>tH I .1 НИН 1.1 -I.>11 I »И* 4 H ГІ I.її І» ПІП I Ii ) Vl «I I * |X| H IMHllIIiuhji Ш| Million •пітон «ні Mtlii riioviu hhiih.iuni imrcl-v гіілсі i j шммшгц

НІЧІМ#] ІІПІ ,114 »t f(111 d f JIJI ((J 11 MniMy Iioi riiinii її imIhiiiVu i‘inii:\| iiiruni \4<Uii nil нипмнпо -ПН Il .НІЛЧІІЧ IMI UnHOOUnH aUoNIlH ІІМІІІЯ IIUTIIl,'>Rd.4 Ь RU •ll«>f|»IlIl V HKHII ) ІИІ V |X| *l'l I OXtIlI НИХ 1>| • .4roll и-| 4ld<> I <1

It I Л I! I» IIOM ІІ.1СІ.1 1.1 ЯГ Ill Illlll Il 1*111*11 1 HItHIIO - ГІІІІІ

• HMON.VH'OII» ('IIflKfII 0 1.1 ГІІ .Illliruilllil .11 Il 11!(І4Ц ) Г ЧІІIIIIІ *п.>|| SI -НІПЦ ННІСІГОІ Il О Il 1IІ *І!ІІО Il Il I! 11 RIIOII ІЛІ ' ОІ-| ІЧННІ НиІ.НІЛЛ НІИІОІ Htl - І!ОЛ| ) МИЧ'О.ЧоІМІПі .>1*1(14110.4 111 M І'І IMIII VlIDI ІІГГІ41 Il-Ml И .HL4TNI M H * Jt Il Il ОГО.Ч 1І.ШН.)Г.1.>ОІІ Ч 141 •Mt ИГ.1ГІЛ ЧЛГІІНІІІОПІІ ЧІ.1ГІ. ИІО\ I'll О I Olttl IMMI ‘0,1(1 J 1.1 ЧІІМ.ІНП'ІІИМ.^І ХГІН'ІГІМІІІОГОМ \ГГІІІГІ«\«% НОЧГ.1І IO IIOll'.V*' ніг 1,14.1 u.i \mi.ii o н (пчічіолі m і о> и (лгіііі.ні я) іі.нінфо

'(UHdvwHiMrnu

и игіілгкнліїі) 14ні хніиігміп иппггол Л.Ч'.МПІ n 4UKlIni

-І|фіі-||,1 IHV Н.И* H І И| 'Illl ііІПіГННі ИГІІІОІОМ 4tO.4K.Y1l .1 Oil Td •П НІ \ф (МОЧОІ ItlJ М\(|іч|жі|\Ч |.>1«» ІГІ МІ"» ІОІ( TOI HOKl Olld.lUHclll "ГІ IOttIII M Oll ІІлЗІ I If І' 1*114 МІ ІНМІІІ.Н'НІ \ф ИОЧОІ к<|
1. Каира, і, C ooci венные Ec Be.Itt'U'cI Ri Кана ккие сірс.іки (Quein's Onn КіПгч 1>Г < апагіа). Франции. 14-14.

2. Ніяїнмми сержані, 1-й Чешек»« бронеіаикопая бриіаш. Франции. ihm» 1444 им».

3. Каниіаи 2-ю баїа.іьона ('оЛсінсннон» Ho Вг.іичгеїиа Кири.ігаі-коіисіре.ікиміикири>св(2п(1 Bn. King's Kotal KifK-Сигр*>. Ili а.іин. І<МЗ.

¦І, Каира.і. Коро-іепск . 1944 ми.

ВВС. приданные \\\ корн>с>. Фраи-

1. Ph ішиж. І-я ік-.іьіинскан Г>рні а і* «Ріг«П".7 на« h прона. 1444 юі.

2. Майор ІЬ-ю hr.ibiиискиїо ф> ін.іерної о Лаія.ім чанна, мирі 1445 има.

3. Ph пиши ии іер.іан іскни Гіриї алы «Prime« Irene»,

іана.інаи Карона. (944 ні.і. r

4..ІЄИІШІНІ fІ4кіuck‘H\ KupiiaiCKHV S.im. Ihs

1. ( ержан і. Коро.к-пгкне инженеры. 5О-a і

2. Инспекіор полиции. Kotiipii іьнан к<»»ж

І. ( ержан і н пара інои форме. І -и Ааіа.іьпн Коро.іепскн\ ф> їй. Iepnn І Ы Ніі. Ко_\al J-usilier>). Корім. 1952*53 ю їм. lHH.F>epiHH.I44h > Майор. Коро.іеаскии Ві>еино-чг іицимскии коріос

і. !ермании. іч-lfc- (Rn,,| Xrm> MrdicaK огрчі. Illoi iaii інн. IVMI ю.і.

3. Oi к.п'ннми канра.і. І .іичес і еріпнрекмн ііо.ік

l,w’ ((iloucrslershtre Кецітепі). Ьрніаннн. Hhl ті
Предыдущая << 1 .. 21 22 23 24 25 26 < 27 >
Реклама
 
 
Авторские права © 2010 PiroChem. Все права защищены.